Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Przesyłka: 0,00 zł
Do zapłacenia: 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

       I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane Sprzedawcy
 1. 1.1. Sklep internetowy pod nazwą  SUPER SKLEP24 mającą domenę www.suprsklep24.pl    prowadzony  jest przez firmę: Handel Hurt i Detal Jarosław Szarkowski.  Działalność gospodarcza  pod firmą „Handel Hurt i Detal Jarosław Szarkowski”, zarejestrowana jest  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

NIP 966 128 62 80 . NIP UE:PL 966 128 62 80. REGON 200163397.

 • Siedziba Sprzedawcy:
  ul. Morelowa 1;Grabówka
  15-523 Białystok
 • Adres korespondencyjny:

ul. Morelowa 1;Grabówka
15-523 Białystok

 • Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
   • telefonu komórkowego +48 604 396 064 lub +48 731 107 107
   • poczty elektronicznej (email) biuro@supersklep24.pl

1.2. Dane do przelewu / do wysyłki/do Faktury
Handel Hurt i Detal
Jarosław Szarkowski
ul. Morelowa 1; Grabówka
15-523 Białystok
NIP: 966 128 62 80  REGON: 200163397
NIP UE:PL 966 128 62 80
Numer konta Bankowego:
Polski Bank PKO
83 1020 1332 0000 1102 0791 3173

 

PRZY ZAKUPIE NA KWOTĘ  MINIMUM 60 ZŁ  NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU (PO ZAKSIĘGOWANIU PIENIĄŻKÓW NA NASZYM KONCIE) -  DOWÓZ GRATIS!!!

 

 1. Słowniczek/Definicje:

2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.supersklep24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

2.2. Sprzedawca – Sklep supersklep24.pl;

ul. Morelowa 1; Grabówka
15-523 Białystok

tel.:  +48 604 396 064 lub +48 731 107 107

e-mail: biuro@supersklep24.pl

2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

2.5. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu Pralinka. Kupującym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), jak również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

2.9. Odbiór osobisty/Punkt odbioru:

 • punkt prowadzony przez supersklep24 przy siedzibie firmy, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.
  • Sklep stacjonarny mieszczący się w Białymstoku: Róg Branickiego i Piastowskiej, (kiosk przy przystanku autobusowym). Parking od ul. Warszawskiej.

2.10. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu supersklep24 zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.11. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem supersklep24, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

2.12. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu supersklep24, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).

2.13. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

    II.            OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA  ZE SKLEPU SUPERSKLEP24

 

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu supersklep24 w zakładce  „Regulamin”.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu supersklep24 w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego supersklep24 jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), rozdzielczości ekranu (1024x768). Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet.
 4. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu supersklep24. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu supersklep24 niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 III.            PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu supersklep24  stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.supersklep24.pl jak również:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@supersklep24.pl;
  • telefonicznie pod nr.  telefonu:  +48 604 396 064 lub +48 731 107 107.
 3. Kupujący przed złożeniem  zamówienia powinien zapoznać się z  treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Twoje konto” -> „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 8. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
  • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
  • wyboru sposobu uregulowania płatności.
 9. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze – odbiór w punkcie;
  2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu:
 1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze przesyłki pobraniowej.
 1. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 2. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 3. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów Sprzedawca może – za zgodą Kupującego – dostarczyć inne produkty. Kupujący ma prawo dokonać wyboru tych produktów. Jeżeli wartość innych produktów nie jest tożsama z wartością produktów uprzednio zamówionych, wówczas różnice cenowe powinny zostać uregulowane w terminie ustalonym przez strony.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 13 i 14 Regulaminu.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
 8. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.supersklep24.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.

 

 IV.            ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@supersklep24.pl, lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 604 396 064 lub +48 731 107 107. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

    V.            CENY TOWARÓW, FORMY PŁATNOŚCI  I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze – odbiór w punkcie/sklepie
 4. b) płatność przy odbiorze - za pobraniem,
  c) przedpłata na konto bankowe: 

Handel Hurt i Detal Jarosław Szarkowski
ul. Morelowa 1; Grabówka
15-523 Białystok
Numer konta Bankowego: Polski Bank PKO
83 1020 1332 0000 1102 0791 3173

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.

Koszty wysyłki wynoszą:
Kurier UPS :

 • 17,50 zł w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego superskep24.pl, (realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie supersklep24.pl; - z podanym wcześniej numerem zamówienia);
 • 21 zł  w przypadku płatności za pobraniem (należność pobiera kurier).

UWAGA! Ceny dotyczą paczki do 30kg.

 

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z powyższym cennikiem. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy płatności i wagi przesyłki.
 3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 4. Termin dostawy wynosi od 24 godzin (kurier UPS) - jest  to czas deklarowany przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
 5. Termin dostawy nie może przekroczyć 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 6. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru, przewidywalny czas dostawy – 24 godziny
 • przy ulicy Morelowej 1
 • lub w sklepie stacjonarnym - Róg Branickiego i Piastowskiej, (kiosk przy przystanku autobusowym). Parking od ul. Warszawskiej
 1. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep supersklep24 są ubezpieczone.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  1. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
  2. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 

 1.  VI.            REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

ü  Zwrot

 1. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

ü  Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (pkt.  4.6 poniżej), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu na adres email biuro@supersklep24.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

Handel Hurt i Detal
Jarosław Szarkowski
ul. Morelowa 1; Grabówka
15-523 Białystok
 - lub na adres e-mail biuro@supersklep24.pl

4.1.W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4.2.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

 

4.3.Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

 

4.4. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4.5. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

4.6.Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

ü  Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania  rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

9.1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

9.2.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

ü  Adres do zgłoszeń

 1. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
 2. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.
 3. Zamieszczane na stronie www.supersklep24.pl zdjęcia mają charakter poglądowy i w niektórych przypadkach nieznacznie różnią się od wysyłanych produktów. Najczęściej występujące różnice to: .
  • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@supersklep24.pl;
  • przesłać zgłoszenie na adres: Handel Hurt i Detal Jarosław Szarkowski, ul. Morelowa 1, Grabówka ; 15-523 Białystok.
 • Zmiany szaty graficznej oraz projektu  przeprowadzone przez producenta.
 • W sporadycznych przypadkach prezentowane jest zdjęcie zastępcze, np. plakatu reklamowego .
 • Różnice w kolorystyce spowodowane niedostateczną jakością zdjęcia.
 1. Powyższe rozbieżności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 2. Formularz odstąpienia od umowy:

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRES WYSŁANIA FORMULARZA I ZWROTU TOWARU

Handel Hurt i Detal Jarosław Szarkowski

ul. Morelowa 1; Grabówka

15-523 Białystok

tel: +48 604 396 064 lub +48 731 107 107

email: biuro@supersklep24.pl

 

 

 

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Numer zamówienia..............................................................................................................

Data zawarcia umowy.........................................................................................................

Data odbioru......................................................................................................................

Imię i nazwisko...................................................................................................................

Adres.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Numer konta do zwrotu wpłaty...............................................................................................

.................................................................................................................................................

Data......................................       .......................................................................................

 (podpis–jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
  • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe.
 4.  Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.

  Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
  5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  6. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.